jratajczyk

17 tekstów – auto­rem jest jra­taj­czyk.

5 w 1

Ukocha­na Is­to­to,cu­dow­ny Aniele,czy gdy­bym chciał Cię po­całować było by to zbyt wiele?Uśmie­chasz się choć w ser­cu ból wiel­ki No­sisz,po­wiedz Mój Aniele jak Ty to wszys­tko Zno­sisz? Wielu mężczyzn To­bie ob­jetni­ce składało, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 kwietnia 2013, 20:54

* * *

Dos­tał sms-a żeby już do Niej nie dzwo­nił,żeby bez pot­rze­by pieniędzy nie trwo­nił.Ona już wyb­rała, pech chciał że nie je­go ,tyl­ko przy­pad­kiem poz­na­nego w knaj­pie fa­ceta nadziane­go.For­sa którą szas­tał oczy Jej przesłaniała,i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 stycznia 2013, 19:11

* * *

Wi­gilia,czas w którym na­wet najza­ciek­lejsi wro­gowie po­dają so­bie ręce.Je­dyna noc,kiedy można ocze­kiwać wy­bacze­nia od oso­by którą się skrzyw­dziło,i czas kiedy blis­kie so­bie oso­by zbierają się z naj­dal­szych zakątków świata żeby przełamać się opłat­kiem i po­sie­dzieć przy wspólnym sto­le,czy ż to nie jest ma­giczna noc,która in­na re­ligia ma ta­ki zwyczaj w swoim ry­tuale,kocham byc katolikiem. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 grudnia 2012, 20:19

* * *

Idę szcze­ciński­mi uli­cami,na których w nie­dzielę nic nie ma ek­scy­tujące­go.Roz­glądam się,może nat­knę się na ko­goś zna­jome­go.Mam nadzieję Ciebie spot­kać na tych alej­kach o tej porze rzad­ko uczęszcza­nych i zo­baczyć uśmiech i radość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 grudnia 2012, 19:57

* * *

Umówić się pragnę z Tobą w par­ku który śniegiem tak pięknie jest przyoz­do­biony,tu­lić Cię byś nie zmarzła i zap­ro­sić na gorącą kawę w lo­kalu moim ulu­bionym.Żebyś mi­mo mro­zu i zi­my która tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 grudnia 2012, 21:34

* * *

Szcze­cin..mias­to mo­jej młodości,choć nie mie­szkałem tu będąc dziec­kiem to chcę by w tym pięknym mieście złożono gdy umrę mo­je sty­rane kości.Choć nie w Szcze­cinie pier­wszy raz się za­kochałem i pier­wszą ran­dkę z Ukochaną w in­nym pięknym mieście miałem,to ser­ce zaw­sze moc­niej mi bi­je od kiedy w Szcze­cinie z moimi dziećmi mie­szkam i tworząc jed­ność ze Szcze­ciniana­mi żyję. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 grudnia 2012, 00:51

* * *

W życiu które tak dokład­nie cza­sem pla­nuje­my są przeszko­dy których przeb­rnąć nie zaw­sze możemy.Oso­ba z którą przez życie przejść prag­niemy,cza­sem nas za­wie­dzie a my ''uto­niemy''. Rodzinę założymy i szczęśli­wi być chce­my,lecz od przez­nacze­nia nies­te­ty nie uciekniemy. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 grudnia 2012, 23:40

* * *

Mo­je myśli krążą jak łódź pośród morza wzburzo­nego,lecz żałuję że ani ra­zu nie tra­fią do zim­ne­go ser­ca Two­jego.Jeśli bym wy­syłał w za­mian gołębia poczto­wego to bied­ny by już sko­nał od wy­siłku wiel­kiego.Chciałbym wie­rzyć Aniele że da­rem­nie nie kocham,że choć cząsteczka Ciebie,ta­ka mała też kocha. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 grudnia 2012, 22:37

* * *

Kiedy się roz­sta­liśmy coś we mnie wówczas umarło,słońce już tak nie świeciło w pa­mięci się za­tarło.Nie chcę Byś żałowała żeś mnie po­lubiła,i o mnie za­pom­niała lecz w ser­cu wciąż no­siła.Nie można kochać na siłę,lecz przes­tać też nie sposób,nie tyl­ko nas to spot­kało,spot­kało to wiele osób.Trze­ba mieć silną wolę by za­pom­nieć o To­bie,i bar­dzo sil­ne ser­ce którym za­kochałem się w Tobie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2012, 15:07

* * *

Tak bar­dzo Ją kochał,życia bez Niej so­bie nie wyob­rażał,kiedy Jej blis­ko nie było w nos­talgii i smut­ku się jak porzu­cony szcze­niak tarzał.Za­pom­nieć i dać od­począć za­kocha­nej duszy,niech chłód obo­lałe ser­ce na zaw­sze roz­kruszy.Pozwól mi odejść nie myśląc o To­bie,za­nim z miłości do Ciebie coś głupiego zro­bię.Jak mogę za­pom­nieć że kiedyś is­tniałaś i swoim wi­dokiem mi ra­dość sprawiałaś. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 listopada 2012, 00:05
Zeszyty
  • wierszyki – tu­taj możecie zna­lesc mo­je prze­mys­le­nia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jratajczyk

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność